Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

Residència assistida

La Fundació Antònia Roura és un establiment de Serveis Socials sense ànim de lucre, que es regeix pels seus estatuts, i pel present reglament de Règim intern:

1.- HORARIS DEL CENTRE:

2.1.– Els horaris del centre són els següents:

HORARI ACTIVITAT
7’15h LLEVAR-SE
9h ESMORZAR
10h ACTIVITATS
11h HIDRATACIÓ
13h DINAR
16h ACTIVITATS
16,30h BERENAR Planta 1
17h BERENAR Planta 0
19h SOPAR Planta 1
19,45h SOPAR Planta 0
22h DESCANS
Aquests horaris es podran modificar en funció de l’estat dels residents i/o en cas de necessitat/urgència per imprevistos.

3.- DESCANS

3.1.– S’ha de respectar el descans dels residents, es recomana no utilitzar aparells audiovisuals a partir de les 10 de la nit a les habitacions, a excepció que s’utilitzin auriculars.

4.- VISITES:

4.1.-L’ horari de visites està establert de les 10h del mati a les 19h de la tarda, respectant les hores dels àpats i de descans dels residents.

4.2.- Els familiars o visitants hauran de signar en el llibre de visites del centre, anotant el seu nom i a la persona que venen a visitar.

4.3.- En cas de necessitat es valoraran altres horaris.

5.- OBJECTES DE VALOR I DOCUMENTACIÓ:

5.1.- El resident podrà fer entrega a la direcció dels documents i objectes de valor que pugui tenir: DNI , llibreta d’ estalvis, contracte de pòlissa de defunció i últim rebut, joies, diners… En cap cas el centre es fa responsable de la pèrdua dels objectes si no s’ han dipositat a direcció.

5.3.– En cas de pèrdua d’ alguna cosa, s’ ha d’ avisar immediatament a direcció. Es recomana no tenir objectes de valor al centre.

6.- ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DE LES HABITACIONS I SALES COMUNES:

6..1.– A cada resident se li assigna una habitació, on disposa d’ una tauleta de nit, un timbre avisador, un armari de dos cossos i altell amb clau, un armari al bany, un llit individual i una cadira. En cas de necessitat la direcció podrà canviar-lo d’habitació.

6.2.- El resident podrà restar a la seva habitació, excepte durant les hores de neteja.

6.3.– El resident pot gaudir de les sales comunes respectant el lloc dels altres residents.

6.4.- No es pot fumar dins del centre.

6.5.– Per mesures d’higiene es recomana no tenir aliments, ni medicaments a les habitacions a excepció que la direcció, el metge i/o l’equip assistencial ho permeti.

7.- CONDICIONS HIGIÈNICO – SANITÀRIES.

7.1.– El centre es compromet a fer respectar les normes higièniques als seus residents.

7.2.- El resident es farà, o es deixarà fer en cas que ho necessiti, la higiene diària.

7.3.- El resident acceptarà dutxar-se el dia que tingui assignat.

7.4.-El resident respectarà les normes higièniques i sanitàries del centre.

7.5.- El resident prendrà la medicació prescrita pel metge i administrada per l’ infermera o les auxiliars, i no prendrà cap medicació pel seu compte.

7.6.- El centre posarà a disposició del resident del material ortopèdic de que disposa, si aquest ho necessita. En cas que sigui específic, s’ haurà d’ abonar el seu import. (cadira de rodes, cinturons de seguretat, etc.)

7.7.– El resident respectarà les indicacions establertes pel metge i l’ infermera del centre, en quan a visites a especialistes, proves, analítiques etc…

8.- MENJADOR:

8.1.– Cada resident té assignat un lloc en el menjador que decidirà la direcció, en cas de necessitat la direcció podrà canviar-lo de lloc.

8.2.- No es farà cap tipus de menjar especial, excepte si hi ha una ordre mèdica que especifiqui una dieta determinada.

8.3.- El menjar que es fa en el centre es adient per les necessitats alimentàries dels seus residents, en cas de necessitat es valorarà un canvi de dieta.

9.-TELEFÒN :

9.1.– Els residents poden fer ús del telèfon sol·licitant-ho a recepció.

10.- BUGADERIA:

10. 1.- Si es possible uns dies abans de l’ingré se sportarà la roba perque es pugui marcar en el centre . El cost es de 0,50 céntims la peça.

10. 2.- Es canvien i es renten els llençols un dia a la setmana, que coincideix amb el dia de dutxa, o be cada cop que s’ embrutin.

10 . 3.- La roba interior més intima s’ ha de canviar cada dia, la resta de roba com a mínim tres cops a la setmana o bé cada cop que estigui bruta.

10 . 4.- Tota la roba dels residents la rentarà el servei de bugaderia del centre, excepte aquella que necessiti tintoreria, en aquest cas s’haurà d’ abonar el seu cost.

11.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES:

11.1.– El centre posarà a disposició del resident tot el que li calgui per la seva higiene personal i roba de llit, a excepció de la higiene buco-dental, afeitat i pentinat.

11 .2.– Es consideren despeses extraordinàries: els medicaments que no entrin per la Seguretat Social, les taxes farmacèutiques, els serveis de perruqueria i podòlogia, l’ús del telèfon, els estris per la higiene buco-dental, afeitat i pentinat, els acompanyaments a proves i visites mèdiques, aparells ortopédics i ajudes tècniques específiques, i altres serveis no indicats en el contracte.

12 SERVEI D’ ATENCIÓ MEDICO-SANITARIA.

12.1.– El centre disposa d’un equip sòcio-sanitari format per metge, infermeres, fisioterapeuta, psicóleg, terapeuta ocupacional, treballadora social i auxiliars de geriatria. Aquest equip serà el responsable d’ avaluar l’estat de la persona gran, i definir les atencions a fer a través del Pla Integral d’atenció individual (PIAI). Un cop realitzada la valoració es concertarà una entrevista amb els familiars, que es repetirà anualment o abans si es produeix algun canvi destacable en l’estat del resident.

12.2.- Tots els residents del centre tenen assignat el mateix metge de capçalera, per facilitar la tramitació de receptes, sol·licituds, analítiques, etc. Es respectarà, en cas que ho sol·licitin, els metges especialistes assignats, si és possible.

12.3.– Periodicament es realitzaran reunions informatives, per assabentar als familiars del estat del resident.

13.- DEURES DELS FAMILIARS / TUTORS DEL RESIDENT:

13.1.– Assistir a les entrevistes que sol·liciti la direcció per tal de fer un seguiment correcte de la persona gran.

13.2.– Respondre de qualsevol necessitat que tingui el resident pel bon desenvolupament de la seva vida diària.

13.3.– Al centre es segueixen unes normes mínimes de convivència, respecte mutu, seguretat e higiene, tractant en tot moment amb respecte tant a les altres persones usuàries com al personal del centre. En cas d’estar afectat l’usuari per trastorn psíquic greu o psicopaties que alterin la normal convivència en el centre pot comportar la pérdua de la condició de persona usuaria

13.4.- Proporcionar el calçat i la roba adequada segons les necessitats del resident i les modificacions que es puguin produir en el seu estat funcional. Així com realitzar els canvis pertinents de vestuari segons la temporada estacional.

13.5.– Mantenir relació continuada amb la persona gran, especialment en les festes assenyalades i els caps de setmana.

13.6.– Acompanyar al resident a les visites mediques fora del centre i també en cas de derivació a urgències.
Si a la família no l’hi es possible fer l’acompanyament, és contractarà una persona perquè ho faci i es cobrarà com a despesa extra, segons tarifes establertes en el centre.

13.7.– En el moment d’ingrés en un centre hospitalari els familiars s’hauran de responsabilitzar de tenir cura del resident.