Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ANTONIA ROURA I BARBANY

ARTICLE PRIMER.

La Fundació privada “ANTONIA ROURA I BARBANY que va ésser constituïda el 9 d’octubre de 1980, es regeix pels presents estatuts i per les disposicions legals aplicables a les fundacions.

 

ARTICLE SEGON.

La Fundació té per objecte proporcionar acolliment i assistència a persones grans necessitades per motius familiars, econòmics, socials o sanitaris.
La fundació es compromet a que els residents siguin atesos en les seves necessitats materials, culturals i religioses, segons els valors cristians de respecte a la dignitat de la persona, a la seva vida i a les seves creences.
La institució es preocuparà que els residents tinguin els serveis religiosos – si ho desitgen – d’acord amb la Parròquia de Sant Esteve de Granollers.

 

ARTICLE TERCER.

L’àmbit territorial de la Fundació és Catalunya. El domicili de la Fundació és el del Carrer Nou n°. 12 de Granollers . El Patronat queda facultat per la modificació del domicili, mitjançant la comunicació de l’acord als Organismes que calguin.
Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins dels límits establerts per la legislació vigent.
Son beneficiaris de la Fundació prioritàriament totes es persones grans que necessitin acolliment i assistència per motius familiars, econòmics, socials i sanitaris a l’àrea de Granollers i la seva zona d’influència.
La designació dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat sempre d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació.

 

ARTICLE QUART.

La fundació privada ANTONIA ROURA I BARBANY és degudament inscrita al registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 267. Té duració indefinida.

 

ARTICLE CINQUÈ.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar i pot contractar i obligar-se de qualsevol forma així com exercitar judicial o extrajudicialment els drets i accions que li competeixen.

 

ARTICLE SISÈ.

El Patrimoni de la Fundació quedà constituït inicialment pels béns aportats pel fundador que es relacionaren a l’escriptura Fundacional.
Quedaran adscrits al fi fundacional, a més de les rendes dels bens aportats, els altres béns qualsevol que sigui la seva naturalesa , objecte de donacions, herències i llegats i altres en favor de la Fundació que hagin estat expressament acceptades pel Patronat.
El capital fundacional s’incrementarà amb els béns que rebi la Fundació amb aquest destí. Es destinarà a la finalitat fundacional el setanta per cent de les rendes i ingressos nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals i la resta es destinarà o bé al compliment diferit d’aquelles finalitats o bé a incrementar la dotació. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos. Aquesta aplicació del setanta per cent dels ingressos s’ha de fer dins del termini màxim establert legalment a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
Anualment el Patronat formularà l’inventari i els comptes anuals considerant-se que el tancament de l’exercici econòmic es produeix cada 31 de desembre.
Els comptes i la documentació en que ells quedin reflectits han de ser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici, i, signat tot degudament, ha de ser presentat al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.
Els comptes han d’estar integrats per

a)el balanç de situació,

b)el compte de resultats,

c)el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d)el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

e)la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

ARTICLE SETÈ.

La Fundació serà representada, regida i administrada amb les mes amplies facultats, per un Patronat, composat per nou membres .
Son membres nats del Patronat:

Primer. El Rector de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Segon.- Un representant de Càritas de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Tercer. Un representant de la Junta Econòmica de la dita Parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Quart. La persona designada pel Rector de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Son membres electius del Patronat:

Cinquè, Sisè, Setè, Vuitè, Novè i Desè. Aquells que el mateix Patronat designi.

 

ARTICLE VUITÈ.

La duració del càrrec de Patró electiu és de quatre anys.
Si per algun motiu hi ha nomenament simultani de tots els Patrons electius, cessaran als dos anys, comptadors a partir del dia de la seva elecció , per sorteig, la meitat mes un d’aquests.
Els Patrons electius cessants podran ésser reelegits , altre i successives vegades , per qui hagi de nomenar-los.
Els Patrons cessaran per la seva defunció, per incapacitat i renúncia , o cessament en l’ocupació del càrrec o mandat de l’entitat de la que forma part o per la que va ésser nomenat.
Les vacants es cobriran en la forma exposada en el present article i en el article setè, en el termini de sis mesos de la data en que es produeixin.

 

ARTICLE NOVÈ.

Dins del Patronat existiran els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari tenint els restants membres la condició de vocals. Els nomenaments i discerniment de càrrecs s’efectuaran per acord del Patronat. Els nomenaments es comunicaran als organismes pertinents.

 

ARTICLE DESÈ.

El càrrec de Patró es gratuït, però mai onerós.
Els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques que, de qualsevol manera, es relacionin amb la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.
S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un conflicte d’interessos, l’interès de les persones següents:
En cas que es tracti d’una persona física, el del cònjuge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.
En cas que es tracti d’una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

 

ARTICLE ONZÈ.

1. El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui necessari el President, que haurà de convocar-lo almenys trimestralment en sessió ordinària per escrit on hi constarà l’ordre del dia de la reunió amb un mínim de 48 hores d’antelació abans de la reunió, i també quan ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. En aquest cas, s’haurà de convocar dins els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud per part del President, incloent-hi a l’ordre del dia el punt que ha motivat la sol·licitud de convocatòria.

2. Per tal que el Patronat quedi vàlidament constituït en primera convocatòria hauran de ser presents la meitat més un dels seus membres (meitat per excés en el cas que el número total sigui imparell). Si no s’arriba a aquest nombre, es reunirà mitja hora més tard, essent vàlids els seus acords sigui quin sigui el número d’assistents.

3. Malgrat això, el Patronat es considerarà convocat i vàlidament constituït, amb caràcter universal, per tractar qualsevol assumpte de competència seva, sempre que hi hagin presents tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat que es realitzi la reunió i el seu ordre del dia.

4. Les deliberacions es faran seguint l’ordre del dia que acompanyarà la convocatòria de la reunió del Patronat. Tots els vocals podran presentar propostes per escrit i signades, abans de quaranta-vuit hores, que s’inclouran a l’ordre del dia de la corresponent sessió, sempre que expressin de manera clara i concreta les disposicions a tractar.

5. Tots els acords són susceptibles d’ésser recorreguts davant els òrgans superiors i, en particular, poden ser impugnats judicialment en els termes de la normativa aplicable a l’efecte.

Els acords del Patronat s’adopten per majoria de vots dels patrons assistents a la reunió. Correspon un vot a cada patró present i no s’admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d’empat.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vist-i-plau del president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

ARTICLE DOTZÈ.

El Patronat té l’obligació de rendir comptes o resultats econòmics de la Fundació, als organismes legals oportuns.

 

ARTICLE TRETZÈ.

El President del Patronat convocarà les reunions, les presidirà, dirigirà els debats i executarà els acords, sempre que el Patronat no designi un altre persona o persones .En cas de impossibilitat del President, la que serà apreciada pel Patronat, el mateix serà substituït , amb idèntiques funcions i facultats, pel Vicepresident.

 

ARTICLE CATORZÈ.

Correspondrà al Secretari, amb el Vist i Plau del President, la facultat d’autoritzar les actes de las reunions del Patronat i l’expedició de tota mena de certificats dels acords adoptats segons els llibres i antecedents de la Fundació.
En cas d’absència o impossibilitat, el Secretari serà substituït , amb idèntiques facultats i funcions , per aquell a qui el Patronat designi.

 

ARTICLE QUINZÈ.

Competeixen al Patronat les més il·limitades facultats en ordre al règim i administració de la Fundació, i de tots els seus béns i drets.
De manera especial correspon al Patronat la representació de la Fundació en judici i fora d’ell , en tota classe d’actes i de contractes, fins i tot els de disposició i gravamen sobre béns mobles e immobles així com l’acceptació d’obligacions i càrregues, tanmateix el total compliment del fi fundacional i la interpretació d’aquest, en cada cas, i de las normes dels presents estatuts. Sens perjudici d’allò que s’indica a continuació, ostentarà la representació de la Fundació , en qualsevol tipus d’acte , el seu President.
El Patronat, en qualsevol moment, podrà delegar alguna o diverses de les facultats que li son pròpies a un o a alguns dels seus membres, que detindran la denominació de patró o Comissió Delegada en cada cas.
En cap cas es poden delegar

a)La modificació dels estatuts.

b)La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d)Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e)La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f)La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g)La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h)Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del Protectorat.
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 

ARTICLE SETZÈ.

a) L’extinció de la Fundació es produirà per les causes previstes legalment .

b) en cas d’extinció el Patronat, prèvia autorització del Protectorat, farà cessió global de tots els actius i passius a la Parròquia de Sant Esteve de la ciutat de Granollers, atès que te finalitats socials similars a l’objecte fundacional i que és beneficiària del règim fiscal establert per a les entitats sense ànim de lucre i pel mecenatge. L’entitat destinatària donarà als bens de la Fundació aplicació a fins similars als que constitueixen el fi fundacional, però amb absoluta llibertat de decisió.

c) en cas de que no es pogués fer una cessió global, es liquidaran els actius i passius i a l’haver resultant se li donarà la mateixa aplicació que a l’apartat b) anterior.

d) en cas de que la Parròquia de Sant Esteve de Granollers no acceptés o no pogués acceptar la cessió del patrimoni fundacional o de l’haver resultant de la liquidació de la Fundació serà destinatari subsidiari el Bisbat de Terrassa entitat de finalitats socials similars beneficiària del règim fiscal establert per a les entitats sense ànim de lucre i pel mecenatge amb les mateixes condicions determinades en aquest article.