Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

Centre de dia

El Centre de Dia és un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències cognitives i funcionals.

Els objectius generals del centre de dia consisteixen a facilitar un entorn compensatori a la llar adequat a les necessitats d’assistència, afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social, mantenir la persona amb discapacitat en el seu entorn sòcio-familiar, i proporcionar suport a les famílies que en tenen cura.

Els destinataris són persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.

La Fundació Antònia Roura és un establiment de Serveis Socials sense ànim de lucre, que es regeix pels seus estatuts, i pel present reglament de Règim intern.

1.- SERVEIS I PROFESSIONALS:

1.1-Els serveis que oferim són els següents:

– Servei de manutenció : Esmorzar, dinar i berenar. (SEGONS CONTRACTAT)

– Servei d’atenció d’infermeria : controls d’infermeria, cures, gestió i administració de la medicació.

– Servei de dinamització : activitats de lleure, estimulació cognitiva.

– Servei de rehabilitació : activitats de gimnàstica i rehabilitació.

– Servei d’atenció a les ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) : higiene personal, control d’eliminació, suport en els àpats.

– Servei d’informació : ajudes, subvencions, assessorament i adaptació a la dependència per part dels nostres professionals.

– L’atenció mèdica és responsabilitat dels metges que ja tenen assignats per la seguretat social. En cas de sol·licitar visita mèdica al centre s’haurà d’abonar a part segons tarifa vigent.

 

1.2.-Per dur-ho a terme disposem de tot un seguit de professionals:

Direcció / Treball Social : Montserrat Aguilar

Infermeria: Immaculada Rico i Elisabeth Amorós

Atenció Psicològica : Tania Ruiz

Dinamització : Maria Mauri/Maria vega

Rehabilitació : Natalia Busquests

Terapetua Ocupacional : Anna Capdevila

Suport ABVD : equip de gerocultores

 

2.- HORARIS DEL CENTRE:

2.1.-Els horaris del centre són els següents:

HORARI ACTIVITAT
8:15h ENTRADA
9h ESMORZAR
10h ACTIVITATS
11h HIDRATACIÓ
13:30h DINAR
16h ACTIVITATS
17h BERENAR
18:15h SORTIDA

Es prega màxima puntualitat en les hores d’entrada i de sortida del centre.

3.- VISITES:

3.1.-L’ horari de visites està establert de les 10h del mati a les 18h de la tarda, respectant les hores dels àpats, d’activitats i de descans dels residents.

3.2.– Els familiars o amics hauran de signar en el llibre de visites del centre, anotant el seu nom i a la persona que venen a visitar.

3.3.– En cas de necessitat es valoraran altres horaris.

4.- OBJECTES DE VALOR I DOCUMENTACIÓ:

4.1.- En cas de pèrdua d’ alguna cosa s’ha d’avisar immediatament a direcció. Es recomana no portar objectes de valor al centre, aquest no es fa responsable del que no s’ha depositat a direcció.

5.- CONDICIONS DE LES SALES COMUNES:

5.1.- Es pot gaudir de les sales comunes respectant el lloc dels altres usuaris.

5.2.- No es pot fumar dins del centre.

 

6.- CONDICIONS HIGIÈNICO – SANITÀRIES.

6.1.– El centre es compromet a fer respectar les normes higièniques als seus usuaris.

6.2.– L’usuari de Centre de Dia haurà de:

     6.2.1.- Portar la roba neta, marcada i en bon estat, en tot cas el centre avisarà als seus familiars perquè li proporcionin el que necessiti.

     6.2.2.– En cas d’acordar fer una dutxa setmanal, haurà d’acceptar dutxar-se el dia que tingui assignat.

     6.2.3.– Respectar les normes higièniques i sanitàries del centre.

     6.2.4.– Prendre la medicació pautada pel seu metge i administrada per l’infermera o l’equip d’auxiliars, previ informe mèdic i/o recepta signada pel facultatiu, i no prendre cap medicació pel seu compte

6.3.– Caldrà, per part de les famílies, portar un seguiment i control de les visites mèdiques, proves, analítiques,… Informar de qualsevol canvi de medicació efectuada pel seu metge de capçalera o especialista, aportant la recepta o informe signat pel facultatiu així com la medicació que li calgui a la persona gran.

6.4.- Si donat el cas es necessités fer ús dels serveis mèdics del centre, aquests seran cobrats a través d’un rebut a final de mes, d’acord amb la tarifa vigent.

6.5- No es permet acudir al centre en cas de patir algun tipus de malaltia infectocontagiosa i/o aguda que requereixi atenció médica continuada i impossibiliti participar a la majoria d’activitats programades.

6.6.– En cas d’agreujament de la salut física o psíquica de l’usuari, que representi una major necessitat d’atenció, l’equip professional del centre informarà a la familia de la idoneïtat d’un altre recurs o servei.

7.- MENJADOR:

7.1.– Cada persona té assignat un lloc en el menjador que decidirà la direcció, en cas de necessitat la direcció podrà canviar-lo de lloc.

7.2.– No es farà cap tipus de menjar especial, excepte si hi ha una ordre mèdica que especifiqui una dieta determinada.

7.3.– El menjar que es fa en el centre es adient per les necessitats alimentàries dels seus usuaris, per tant no cal que els residents comprin menjar extra, ni que els seus familiars els hi portin.

8.- ROBA:

8.1.– La persona usuària de centre de dia haurà d’anar vestida en bones condicions, en cas de no ser així la direcció prendrà les mesures oportunes.

8 .2.- Cadascuna de les persones de centre de dia ha de portar tota la roba marcada amb el seu nom.

8.3.– Cadascun dels residents de centre de dia disposa d’un calaix on guardar les seves pertinences i d’un penjador per la roba d’abric, degudament marcat amb el seu nom.

9.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES:

9.1.– Les famílies subministraran un necesser amb tot el que la persona necessiti per la seva higiene, excepte la tovallola, el sabó, el xampú i la colònia que el centre posarà a la seva disposició.

9.2.- Es consideren despeses extraordinàries: la visita mèdica, els acompanyaments al metge, el servei de perruqueria i podologia i els dies no contractats que vulguin venir al centre.

9. 3.- Aparells ortopèdics que precisin : bastó, coixí antiescares, caminador, cadira de rodes,…

 

10.- SERVEI D’ ATENCIÓ MEDICO-SANITARIA:

10.1.– El centre disposa d’un equip sòcio-sanitari que realitzarà una avaluació de l’estat de la persona gran, per poder consensuar un procediment a seguir a través del Pla d’Atenció Individualitzat (PAI)

10.2.- Es portarà un seguiment de la persona a través d’una llibreta, que serà el mitjà de comunicació diari entre el centre i la família, per tal d’informar de temes com: l’alimentació, estat anímic, eliminacions.

10.3.– En cas de necessitat es realitzaran reunions informatives per assabentar als familiars de l’estat de l’usuari.

11.- DEURES DELS FAMILIARS / TUTORS DEL RESIDENT:

11.1.– Assistir a les entrevistes que sol·liciti la direcció per tal de fer un seguiment correcte de la persona gran.

11.2.- Respondre de qualsevol necessitat que tingui l’usuari pel bon desenvolupament de la seva vida diària.

11.3.-Al centre es segueixen unes normes mínimes de convivència, respecte mutu, seguretat e higiene, tractant en tot moment amb respecte tant a les altres persones usuàries com al personal del centre. En cas d’estar afectat l’usuari per trastorn psíquic greu o psicopaties que alterin la normal convivència en el centre pot comportar la pérdua de la condició de persona usuaria

11.4.– Acompanyar a l’usuari a les visites mèdiques fora del centre i també en cas de derivació a urgències.
Si a la família no li es possible fer l’acompanyament, és contractarà una persona perquè ho faci i es cobrarà com a despesa extra, segons tarifes establertes en el centre.

11.5.– En cas de modificar els horaris o dies contractats de servei de forma permanent caldrà signar un annex al contracte especificant els nous horaris i condicions econòmiques.