Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

LA SOL·LICITUT DE DEPENDENCIA

La Sol·licitud de Reconeixement del Grau de Dependència

 

La situació de dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra

 

Poden sol·licitar el reconeixement del grau de dependència les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència que compleixin els requisits següents:

 

1.-Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.

2.-Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.

3.-Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener.

 

Graus de dependència

Segons la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s’estableixen tres graus de dependència:

 

Grau I. Dependència moderada

Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
(25 a 49 punts al BVD).

 

Grau II. Dependència severa

Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
(De 50 a 74 punts al BVD).

 

Grau III. Gran dependència

Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.
(Igual o major a 75 punts al BVD).

 

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l’instrument que fa servir els professionals per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau d’autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l’entorn en què viu, i la puntuació del grau de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot dur a terme tota sola.

 

El reconeixement de la situació de dependència

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

 

Les sol·licituds de reconeixement de la dependència són derivades als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD), hi ha diferents equips distribuïts per tot el territori.

Un cop rebuda la sol·licitud una persona de l’equip professional d’aquest servei es posa en contacte telefònic amb la persona sol·licitant per acordar una visita al domicili o al centre en què resideix

 

Una vegada realitzada la visita, la Comissió de Valoració es reuneix, revisa les valoracions i emet un informe amb la proposta del grau de dependència.

Tot seguit el Servei d’atenció a les persones dels Serveis Territorials del Departament emet la resolució en un termini màxim de tres mesos. El dictamen determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la persona sol·licitant.

 

Un cop reconeguda la situació de dependència, el grau de dependència es pot revisar a instància de la persona interessada, dels seus representants o d’ofici per les administracions públiques competents per alguna de les següents causes:

1.-Millora o empitjorament de la situació de dependència.

2.-Error de diagnòstic o error en l’aplicació del barem corresponent.

Per sol·licitar el procés de revisió del grau de dependència cal emplenar un formulari específic que s’ha de complementar amb un nou informe mèdic. El procés de lliurament és exactament el mateix que el de la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència.

 

Els Serveis i prestacions

Les Prestacions de serveis socials tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l’oferta pública de la Xarxa Pública de Serveis Socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats. En cas que l’atenció mitjançant algun d’aquests serveis públics o concertats no sigui possible, s’atorgaran prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l’adquisició de serveis.

Es preveuen tres tipus de prestacions econòmiques:

1-Prestació econòmica vinculada al servei

2.-Prestació econòmica per a la cura de l’entorn familiar i l’ajut a les persones cuidadores no professionals

3.-Prestació econòmica per a l’assistència personal.

 

Els Serveis son un dret universal i exigible, però no vol dir que siguin gratuïts, sinó garantit per a qui compleixi els requisits.

La quantitat a satisfer pel servei dependrà de la capacitat econòmica de la persona, el que també determinarà la quantia de les prestacions econòmiques.

 

El Programa Individual d’Atenció

La persona sol·licitant ha d’esperar que des dels serveis socials del seu ajuntament o des dels serveis socials del centre es posin en contacte amb ella per realitzar el Programa individual d’atenció (PIA).

 

El Programa individual d’atenció (PIA) que realitzen els serveis socials públics, determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau.

 

En l’elaboració del PIA preval el criteri professional, si bé la participació de la persona beneficiària i/o la família, s’incorpora en l’elecció dels serveis i les prestacions econòmiques previstes a la valoració que s’ajustin millor a les seves necessitats.

 

El procés s’inicia quan l’administració autonòmica ha emès la resolució de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència. Aleshores, la persona sol·licitant rep la trucada dels serveis socials del seu ajuntament o l’avís al centre per concertar una entrevista.

L’objectiu de l’entrevista és conèixer les seves preferències pel que fa a les prestacions i els serveis que preveu la Llei de la dependència en funció del grau i nivell/o grau reconeguts.

Un cop realitzada l’entrevista, la persona professional responsable comença la fase d’elaboració del PIA, document on:

1.-Incorpora les dades bàsiques del perfil social de la persona i el seu entorn, així com l’ús o la necessitat de serveis i la valoració d’una persona professional. També recull les preferències de la persona o la família.

2.-Acord del Programa individual d’atenció on reflecteix les decisions professionals incorporant, en la mesura que sigui possible, les preferències de la persona i la disponibilitat de recursos. En cas de desacord, el motiu quedarà explicitat en aquest punt.

3.-S’adjunta documentació complementària en cas necessari.

 

El PIA es tramet, hi hagi acord o no, al Registre del Servei Territorial del Departament.

La durada màxima del procés d’elaboració del PIA és de  tres mesos des de la data de la resolució del grau de dependència.

 

 

Ruth Sala Vidal

Directora de la Fundació Antònia Roura

Treballadora Social

Comments are closed.