Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

LA NORMATIVA ISO DE QUALITAT

 

La normativa ISO de Qualitat

L’Organització Internacional de Normalització publica l’any 1987 les normes ISO 900 per garantir que qualsevol tipus de companyia (de producció o de servei) tingui unes pautes adequades d’actuació de forma que les tasques assignades es realitzen sempre de la mateixa forma atenent els requeriments del client i donant-li resposta a les seves necessitats. D’aquesta forma s’estandarditzen els sistemes de qualitat vigents fins a aquell moment en un de sol reconegut internacionalment degudament certificat.

Les normes ISO estan encarades a l’aplicació global del sistema de qualitat des de la Direcció fins al darrer membre de l’organització i serveixen per qualsevol tipus de companyia. Les diferents normes ISO es classifiquen en:

La norma ISO 9001, que és la que ens aplica a les nostres Residències, es basa en que la companyia ha de descriure el Mapa de Processos del negoci que es vol gestionar i com aquests processos es segueixen de forma igualitària i es mesuren per avaluar en quin moment hi ha problemes d’acompliment. D’aquesta forma es va adequant el sistema a mesura que aquestes mancances es van superant i es garanteix una excel·lència en tots els àmbits d’actuació.

Qualsevol companyia que vulgui disposar de la norma l’ha de certificar utilitzant una empresa acreditada de forma objectiva per la qual cosa es realitzen auditories de certificació cada 3 anys i de seguiment cada any per a garantir-ho.

Totes les normatives de gestió s’inicien de la mateix forma: Es la Direcció qui ha de prendre la decisió de voler aplicar-les i dotar dels recursos necessaris (tan humans com materials) perquè això sigui possible. A partir d’aquí s’han de crear els documents i les actuacions necessàries per demostrar que tot s’està seguint amb la cura adequada i reportar a Direcció de qualsevol disfunció del sistema que pugui posar en perill l’evolució del negoci.

 

ISO a la Residència

 

Per adequar-nos a la normativa, s’ha creat un Sistema de Qualitat per a la Fundació Antonia Roura d’acord amb la norma cobrint el màxim dels conceptes rellevants. Per a tal fet es va iniciar la preparació d’un Manual de Qualitat únic al 2018 que fos vàlid pels dos centres que disposem a la Fundació.

D’aquest Manual sorgeixen un seguit de Procediments Normalitzats de Treball (PNT) que detallen les actuacions més rellevants en matèria de qualitat dels centres. En ells es descriuen les activitats necessàries per a que tothom utilitzi les mateixes pautes de treball davant d’una mateixa situació i que hem separat de la següent forma:

  • Procediments Administratius
  • Procediments Sanitaris
  • Procediments Socials
  • Procediments de Serveis.

Cada procediments és llegit i entès per part dels nostres treballadors i responsables per aconseguir-ne un seguiment diari. En molts casos cal donar una formació específica per a una millor comprensió del que s’està requerint.

Per confirmar que estem seguint el sistema s’han dissenyat uns indicadors que garanteixen una comprovació periòdica de la bondat del mateix. Aquests indicadors són avaluats per la Direcció i pretenen seguir no tan sols les tasques que fa el personal intern sinó també per avaluar les empreses subcontractades que ens donen Servei (bugaderia, neteja…). Cada cop que apareix una no-conformitat obrim una desviació que cal tractar, investigant què ha passat, i tancar de forma que evitem la seva repetició.

Un aspecte important a destacar per complir la normativa és l’ús diari del programa de gestió informàtic vigent a la Residència, que és un gran ajut per disposar de tots els registres necessaris per a una bona gestió del sistema i que es poden revisar en qualsevol moment per part dels responsables.

Al final de l’exercici, la Direcció emet un informe on es detallen les mancances que hi ha hagut per tal de que es puguin prendre les mesures adequades per millorar-les. Al mateix temps també es destaca el bon seguiment dels PNTs en els llocs de treball, peça fonamental de l’acompliment del sistema de Qualitat implementat.

Un cop l’any una empresa externa avalua l’estat d’acompliment per garantir que tot el que diem que fem ho estem realment executant i al final se’ns atorga un document que ho certifica de forma objectiva (Certificat ISO 9000).

Tot això és possible gràcies a l’impuls que ha donat el Patronat i, sobretot, a l’empenta que hi ha posat la Direcció de la Residència en el seu acompliment (creació, formació i seguiment).

L’ànim de totes les persones properes a la Residència – Patronat, Direcció, treballadors, famílies i, sobretot, residents – és que disposem d’un excel·lent sistema de qualitat que ens permeti garantir uns procediments per a totes les activitats que fem de forma habitual i en el cas de que falli per qualsevol aspecte, tinguem la manera de solucionar-ho de forma ràpida i eficaç.

 

Carles Roquet Vergara

Expert en qualitat 

Secretari Patronat FUNDACIÓ ANTONIA ROURA

 

Comments are closed.